RALCO s.r.o. - prodej a servis profesionální čístící techniky Nilfisk ALTO

obr obr obr obr

Rady a tipy

V zimním období se zařízení musí umístit do místnosti, kde teplota neklesne pod 0oC, nebo zařízení naplnit nemrznoucí směsí. Toto se provádí následujícím způsobem: hadičky se sacími koši od dávkovacího ventilu chemikálií ponořit  do nádoby s namíchaným Fridexem v poměru 1 : 1, zapnout zařízení, ovládací knoflík dávkovacího ventilu otočit do polohy A 5 a vizuelně pozorovat průtok Fridexu hadičkou přes dávkovací ventil k vysokotlakému čerpadlu. Ovládací knoflík dávkovacího ventilu přetočit do polohy B 5 a rovněž vizuelně pozorovat průtok Fridexu k čerpadlu. Ovládací knoflík dávkovacího ventilu vrátit do polohy 0. Zařízení vypnout. Sací hadičky zašroubovat zpět do plastových nádrží na zařízení. Odpojit přívod vody. Termostat nastavit na 160oC. Zapnout hořák. Z vodní nádržky vyčerpat max. množství vody (zařízení naklonit). Odpařit z výměníku tepla všechnu vodu. Jestliže hořák vypne z důvodu nedostatku vody v potrubí, musí se stlačit překlenovací tlačítko na boku el. skříňky a odpaření vody dokončit. Z výstupní trubky vychází pouze pára. Pozor na bezpečnost při práci. Zařízení vypneme. Do vodní nádžky nalijeme cca 3 litry směsi Fridexu, zapneme čerpadlo a vyčerpáme max. množství Fridexu z vodní nádržky. Fridex musí vytékat z výstupní trubky. Vysokotlakou stříkací pistoli a vysokotlakou hadici zbavit vody tlakovým vzduchem.

Upozornění

Překlenovací tlačítko vyřazuje z funkce jištění zařízení proti přehřátí. Je umístěné na boku elektrické skříňky, přístupné po odklopení hlavního krytu. Smí se pouze používat pro odpaření s teplotou prostředí pod 0oC. Hořák smí být tlačítkem zapnut do té doby až začne z výstupní trubky zařízení vycházet syčivě pára. Tím je voda v topném hadu odpařena. Tlačítko nedržet déle zapnuté, mohlo by dojít k poškození topného hadu! Vysokotlaké čistící zařízení je třeba z hlediska bezpečnosti provozu podle potřeby, avšak nejméně každých 12 měsíců přezkoušet a seřídít odborníkem. U zařízení mimo provoz se může přezkoušení posunout až k přístímu uvádění do provozu. O výsledku zkoušek je třeba vést řádné písemné záznamy.

Otevřít

Odvápnění

Odvápnění se má provádět periodicky. Řídí se podle tvrdosti používané vody. Projevuje se tím, že se postupně zvyšuje tlak vody na manometru. Zvýší-li se provozní tlak o 1MPa musí se provést odvápnění. Toto se provádí kyselinou mravenčí nebo octovou následovně: Přívod vodovodní hadice odšroubovat od připojovacího šroubení zařízení a připojit přímo na sání pístového čerpadla. Druhý konec vodovodní hadice ponořit do nádoby s odvápňovačem (hadice by měla být naplněna vodou, což umožňuje lepší nasání odvápňovacího prosředku). Vysokotlakou trysku u postřikového nástavce odšroubovat a odděleně vložit do odvápňovače. Zapnout pístové čerpadlo, uvést v činnost stříkací pistoli a asi 15min. nechat běžet (cirkulační princip - nasávaní z nádrže přes čerpadlo, výměník tepla. Výstup ze stříkací trubky zpět do nádrže odvápňovače). Po ukončení odvápňovacího procesu zařízení propláchnout čistou vodou a vyčistit sítko na vstupu do čerpadla. Jednotlivé díly znovu sestavit. Při odvápňování používat vhodné ochranné prostředky.

Otevřít

Hledání poruch

Než se začne odstraňovat nebo hledat porucha, je nutné odpojit zařízení od elektrické sítě a uzavřít přívod vody. Zařízení odtlakovat. Při hledání závady se postupuje podle tabulky závad, schéma zapojení a funkční schéma. V případě, že se nepodaří závadu nalézt a odstranit, nebo v případě, že je závada většího rozsahu, je nutné obrátit se na servisní služby.

 

Otevřít

Tabulka závad

Závada Příčina Odstranění
Zařízení se nerozběhne a) přerušen přívod el.energie přezkoušet přívod el. energie
b) pojistka ovládání přerušena vyměnit pojistku
c) nadproudová ochrana vypnuta odstranit příčinu přetížení (např. příliš vysoký pracovní tlak)
Nadproudové relé vypíná a) topný had zavápněn (tlak   příliš vysoký) topného hada dle předpisu odvápnit
b) ucpaná vysokotlaká tryska (tlak příliš vysoký) vysokotlakou trysku vyčistit
c) defektní motor motor opravit nebo vyměnit
Při zapnutí hořák nezapaluje (nechytá) a) nádrž pro palivo prázdná nádrž pro palivo naplnit
b) v palivu nečistota nebo voda nádrž pro palivo vyčistit
c) není zapalovací nastavit vzdálenost elektrod, vyzkoušet zapalovací transformátor,zapalovací elektrody, event. dílce vyměnit, přezkoušet el. napojení
d) magnetický ventil neotvírá přezkoušet elektrické napojení, magnetický ventil vyměnit
e) sítko v magnetickém ventilu znečištěné sítko vyčistit
f) naftová tryska ucpaná trysku a sítko vyčistit event. vyměnit
g) naftový filtr znečištěn filtr vyprat (vymýt)
h) naftové čerpadlo vadné naftové čerpadlo vyměnit
i) řídící aparát odpojen odpojen (vypnutý) stisknout rušící tlačítko (poruchové)
j) příliš malé množství vody  
k) poškozená spojka mezi elektromotorem a naftovým čerpadlem vyměnit spojku
Hořák čadí a) tlak nafty příliš vysoký, tím nastavení vzduchu příliš malé nebo kolo ventilátoru znečištěné přiškrtit tlak nafty, spalování dát nastavit odborníkem, při silném začazení vyčistit topného hada
b) sítko v magnetickém ventilu znečištěné sítko vyčistit
c) naftová tryska ucpaná trysku a sítko vyčistit, event. vyměnit
d) naftový filtr znečištěn filtr vyprat (vymýt)
f) naftové čerpadlo vadné naftové čerpadlo vyměnit
Při provozu hořák vypíná a) kohoutek na vodu příliš utažený otevřít, malý tlak vody
b) množství vody příliš malé přezkoušet tlak vody
c) plovákový ventil ucpaný ventil vyčistit
d) sací a tlakový ventil pístového čerpadla vadný nebo znečištěný ventily vymontovat vyčistit, event. vyměnit,vyčistit filtr sací hadice, čerpadlo odvzdušnit
e) nádrž na přísady prázdná nádrž naplnit, čerpadlo odvzdušnit
f) filtr ucpaný filtr vyčistit
Aparát stále vypíná a zapíná (při otevřené pistoli) a) automatika vypínání tlaku vyměněná dát nastavit odborníkem
b) vysokotlaké tryska znečištěna vysokotlakou trysku odšroubovat a vyčistit
c) aparát zavápněn podle předpisu odvápnit
d) chybná vysokotlaká tryska použit orig. trysku
Tlak příliš nízký a) nádrž pro přísady prázdná nádrž pro přísady naplnit
b) vysokotlaká tryska vyluhovaná (vymletá) vysokotlakou trysku vyměnit
c) vzduch v systému - projevu je se třaskáním (boucháním, prskáním) u vysokotlaké trysky naplnit nádrž pro přísady, přitáhnout všechna šroubení na pístovém čerpadle a na vedení přísad, po odstranění závady vyšroubovat u stroje vysokotlakou hadici a čerpadlo nechat běžet bez tlaku
d) sací a tlakový ventil pístového čerpadla vadný nebo znečištěný ventily vymontovat vyčistit, event. vyměnit,vyčistit filtr sací hadice, čerpadlo odvzdušnit
e) regulační ventil tlaku a množství otevřený ventl zavřít
f) filtr na sání čerpadla znečištěn filtr vyčistit
Přísady vynechávají  a) nádrž pro přísady prázdná nádrž pro přísady naplnit
b) nádrž pro přísady zanesená kalem nádrž pro přísady vyčistit
c) sací ventil u přítoku přísad znečištěný vadný vymontovat a vyčistit, event. vyměnit
e) vzduch v systému dávkocí ventil uzavřít, čerpadlo odvzdušnit
f) čerpadlo pro chemii vadné přezkoušet
Šedý nebo bílý barevný odstín čerpadlového oleje a) manžety opotřebované manžety vyměnit
Aparát stále vypíná a zapíná (při zavřené pistoli) a) vypínací pistole netěsní  vypínací pistoli vyměnit
b) vysokotlaké šroubení nebo potrubí ve spojích netěsní utáhnout šroubení, potrubí utěsnit
c) vysokotlaká hadice netěsní vysokotlakou hadici vyměnit
Otevřít