RALCO s.r.o. - prodej a servis profesionální čístící techniky Nilfisk ALTO

obr obr obr obr

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

I. Správce osobních údajů

R A L C O , s. r. o.,

se sídlem Okrouhlice 188, Okrouhlice, PSČ 582 31

IČO: 474 55 276

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2708, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Účel zpracování osobních údajů

- Identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění.

- Plnění zákonných povinností (daňové zákony, zákon o účetnictví…)

- Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům

IV. Právní základ zpracování údajů

- Plnění smlouvy

- Plnění zákonných povinností Správce

- Oprávněný zájem Správce

V. Doba zpracování

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

VI. Příjemci osobních údajů

Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání pro účely řádného plnění smlouvy (dopravce), předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby a v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

VII. Poučení o vašich právech

Máte za podmínek uvedených nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Všechna svá práva můžete uplatnit kdykoliv osobně v sídle správce, nebo pomocí elektronické komunikace přes datovou schránku s ID: q4rv2j7 nebo e-mailovou adresu: info@ralco.cz.

VIII. Podrobné informace

Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správce řeší interní směrnice Zásady zpracování osobních údajů.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce